C.TY THÔNG TÍN - TRUNG TÂM DIỆT TRỪ - KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG, MỐI MỌT, ĐỘNG VẬT GÂY HẠI

Gọi điện đặt dịch vụ

Công ty diệt mối - diệt côn trùng hàng đầu Việt Nam.

Thống kê truy cập

Hiện có 10 khách Trực tuyến

Video về mối

Kiến trúc tổ mối - Mối chúa

TỔNG QUAN VỀ LOÀI MỐI

Mối, MQ==kiến, Mg==ong Mw==được NA==xếp NQ==vào Ng==nhóm Nw==côn OA==trùng OQ==“xã MTA=hội”. MTE=Khác MTI=với MTM=nhiều MTQ=loại MTU=côn MTY=trùng MTc=đơn MTg=sinh, MTk=mỗi MjA=tổ MjE=mối MjI=MjM=một MjQ=“đơn MjU=vị MjY=sống” Mjc=hoặc Mjg=được Mjk=coi MzA=MzE=một MzI=“xã MzM=hội” MzQ=riêng MzU=biệt. MzY=Trong Mzc=mỗi Mzg=tổ Mzk=mối, NDA=tuỳ NDE=theo NDI=từng NDM=loài, NDQ=NDU=từ NDY=vài NDc=trăm NDg=con NDk=đến NTA=vài NTE=trục NTI=triệu NTM=con.

Trên NTQ=thế NTU=giới NTY=người NTc=ta NTg=đã NTk=giám NjA=định NjE=đựợc NjI=trên NjM=2700 NjQ=loài, NjU=NjY=nước Njc=ta Njg=đã Njk=giám NzA=định NzE=được NzI=trên NzM=80 NzQ=loài, NzU=giữa NzY=các Nzc=loài Nzg=chỉ Nzk=ODA=sự ODE=khác ODI=nhau ODM=về ODQ=hình ODU=thái, ODY=về ODc=số ODg=lượng ODk=OTA=thể, OTE=về OTI=cấu OTM=trúc OTQ=tổ…song OTU=đều OTY=giống OTc=nhau OTg=OTk=chúng MTAwsống MTAxquần MTAythể MTAz. MTA0Mỗi MTA1quần MTA2thể MTA3đều MTA4MTA5sự MTEwphân MTExcông MTEytheo MTEzchức MTE0năng. MTE1MTE2dụ MTE3loài MTE4mối MTE5nhà MTIw(coptermes, MTIxformosanus MTIyshir.), MTIztổ MTI0mối MTI1trưởng MTI2thành MTI3MTI4trên MTI510 MTMwtriệu MTMxMTMythể.
 


CÁC MTMzTHÀNH MTM0PHẦN MTM1TRONG MTM2TỔ MTM3MỐI

Trong MTM4tổ MTM5mối MTQwtrưởng MTQxthành MTQycủa MTQzcác MTQ0loài MTQ1mối MTQ2điển MTQ3hình MTQ4bao MTQ5gồm MTUwcác MTUxthành MTUyphần: MTUzmối MTU0vua, MTU1mối MTU2cánh, MTU3mối MTU4lính MTU5, MTYwmối MTYxthợ MTYy

Mối MTYzvua, MTY0mối MTY1chúa.
Mối MTY2chúa MTY3MTY4trọng MTY5lượng MTcwlớn MTcxhơn MTcy300 MTczlần MTc0trọng MTc1lượng MTc2mối MTc3lao MTc4động, MTc5đảm MTgwnhiệm MTgxchức MTgynăng MTgzsinh MTg0sản MTg1chính MTg2trong MTg3tổ. MTg4Nếu MTg5diệt MTkwmối MTkxMTkykhông MTkzdiệt MTk0được MTk1“cỗ MTk2máy MTk3đẻ” MTk4này MTk5MjAwchưa MjAxtrừ MjAytận MjAz“gốc”. MjA0Mối MjA1chúa MjA2MjA3mối MjA4vua MjA5thường MjEwkhông MjExra MjEykhỏi MjEztổ, MjE0trừ MjE1trường MjE2hợp MjE3ngập MjE4úng, MjE5chúng MjIwMjIxthể MjIyrời MjIztổ MjI0chính MjI1đến MjI2tổ MjI3phụ MjI4an MjI5toàn MjMwhơn MjMxsong MjMythường MjMzkhông MjM0MjM1ngay MjM2vị MjM3trí MjM4đang MjM5gây MjQwhại.

Mối MjQxcánh.
Trong MjQytổ MjQzmối MjQ0trưởng MjQ1thành, MjQ2bao MjQ3giờ MjQ4cũng MjQ5MjUwthành MjUxphần MjUymối MjUzcánh. MjU0Mối MjU1cánh MjU2MjU3do MjU4mối MjU5non MjYwtrải MjYxqua MjYymột MjYzsố MjY0lần MjY1lột MjY2xác MjY3MjY4thành. MjY5Chúng Mjcwcũng Mjcxđi Mjcykiếm Mjczăn Mjc0như Mjc1mối Mjc2lao Mjc3động. Mjc4Hàng Mjc5năm Mjgwvào Mjgxcuối Mjgymùa Mjgzxuân Mjg0khi Mjg1áp Mjg2xuất Mjg3không Mjg4khí Mjg5thích Mjkwhợp, Mjkxnhất MjkyMjkzvào Mjk0trước Mjk1các Mjk2cơn Mjk3mưa Mjk4giông Mjk5hoặc MzAwlúc MzAxhoàng MzAyhôn; MzAzthời MzA0điểm MzA1này MzA2giảm MzA3bớt MzA4cac MzA5thiên MzEwđịch MzExnhư MzEychim,cóc…, MzEzchúng MzE0bay MzE1ra MzE2khỏi MzE3tổ MzE4MzE5hướng MzIwtới MzIxnhững MzIynơi MzIzMzI0ánh MzI1sáng MzI2đèn. MzI3Sau MzI410 MzI5MzMw15 MzMxphút MzMybay, MzMzthì MzM0rụng MzM1cánh, MzM2một MzM3con MzM4đực MzM5tìm MzQwmột MzQxcon MzQycái, MzQzcắn MzQ0đuôi, MzQ1con MzQ2cái MzQ3sẽ MzQ4dẫn MzQ5đi MzUwtìm MzUxnơi MzUyMzUztrú, MzU0nếu MzU1thoát MzU2được MzU3các MzU4thiên MzU5địch MzYwMzYxtìm MzYyđược MzYzcác MzY0vết MzY1nứt MzY2do MzY3lún MzY4hoặc MzY5một Mzcwđiểm Mzcxthích Mzcyhợp Mzczchúng Mzc0sẽ Mzc1taọ Mzc2ra Mzc3một Mzc4tổ Mzc5mới.
Như Mzgwvậy Mzgxphải Mzgyloại Mzgzbỏ Mzg0được Mzg1những Mzg2điểm Mzg3Mzg4mối Mzg5cánh MzkwMzkxthể Mzkychui Mzkzxuống Mzk0làm Mzk1tổ Mzk2thì Mzk3mới Mzk4Mzk5thể NDAwphòng NDAxđược NDAymối NDAzlâu NDA0dài.

Mối NDA1lính.
Mối NDA2lính NDA3NDA4bộ NDA5phận NDEwđầu NDExNDEyhai NDEzhàm NDE0răng NDE1phát NDE2triển. NDE3Đầu NDE4NDE5màu NDIwnâu NDIxhồng, NDIyNDIzhạch NDI0độc, NDI1mỗi NDI2khi NDI3chiến NDI4đấu NDI5tiết NDMwra NDMxchất NDMysữa NDMzmầu NDM0trắng NDM1NDM2tính NDM3axít. NDM4Chức NDM5năng NDQwcủa NDQxmối NDQylính NDQzNDQ0canh NDQ1phòng, NDQ2báo NDQ3động, NDQ4trinh NDQ5sát NDUwhộ NDUxvệ NDUymối NDUzlao NDU0động NDU1đi NDU2kiếm NDU3ăn.
Khi NDU4gặp NDU5những NDYwtiếng NDYxđộng NDYybất NDYzthường NDY0như NDY1NDY2tiếng NDY3động NDY4mạnh, NDY5sự NDcwthay NDcxđổi NDcycường NDczđộ NDc0ánh NDc1sáng, NDc2mùi NDc3lạ NDc4hoặc NDc5đường NDgwmui NDgxbị NDgyphá NDgzvỡ NDg0mối NDg1lính NDg2xông NDg3ra NDg4nơi NDg5NDkwsự NDkxcố NDkyđồng NDkzthời NDk0báo NDk1độngcho NDk2quần NDk3thể NDk4. NDk5Mộtcon NTAwbáo NTAxđộng, NTAynhững NTAzcon NTA0khác NTA1truyền NTA2tiếp, NTA3tạo NTA4ra NTA5những NTEwtiếng NTEx“rào NTEyrào”, NTEztai NTE0ta NTE1NTE2thể NTE3nghe NTE4được. NTE5Đặc NTIwđiểm NTIxnày NTIyđược NTIzlợi NTI0dụng NTI1để NTI2phát NTI3hiện NTI4mối NTI5đang NTMwhoạt NTMxđộng.

Mối NTMythợ
Mối NTMzthợ NTM0hay NTM1còn NTM2gọi NTM3NTM4mối NTM5lao NTQwđộng NTQxcũng NTQytừ NTQzmối NTQ0non NTQ1trải NTQ2qua NTQ35 NTQ4đến NTQ57 NTUwlần NTUxlột NTUyxác NTUzNTU0thành. NTU1Mối NTU2thợ NTU3NTU4màu NTU5trắng NTYwsữa NTYxđồng NTYyđều NTYztừ NTY0đầu NTY1đến NTY2bụng. NTY3Chúng NTY4NTY5thành NTcwphần NTcxquan NTcytrọng NTcztrong NTc0tổ, NTc1chiếm NTc2tới NTc3trên NTc480% NTc5tổng NTgwsố NTgxNTgythể, NTgzđảm NTg0nhiệm NTg1hầu NTg2hết NTg3các NTg4công NTg5việc NTkwcủa NTkxtổ NTkynhư: NTkzkiếm NTk0thức NTk1ăn, NTk2xây NTk3dựng NTk4tổ NTk5nuôi NjAwmối NjAxchúa, NjAymối NjAznon, NjA0mối NjA1lính NjA2bằng NjA3thức NjA4ăn NjA5đã NjEwđược NjExchế NjEybiến NjEzqua NjE0đường NjE1ruột NjE2. NjE3Mối NjE4thợ NjE5cũng NjIwtham NjIxgia NjIychiến NjIzđấu, NjI0khi NjI1mối NjI2NjI3tổ NjI4khác NjI5xâm NjMwlấn NjMxhoặc NjMytổ NjMzbị NjM0tấn NjM1công. NjM2Do NjM3các NjM4đặc NjM5điểm NjQwtrên, NjQxđặc NjQybiệt NjQzNjQ0đặc NjQ1điểm NjQ2giao NjQ3lưu NjQ4từ NjQ5trong NjUwtổ NjUxvới NjUybên NjUzngoài NjU0nên NjU1thành NjU2phần NjU3này NjU4được NjU5lợi NjYwdụng NjYxđể NjYytiêu NjYzdiệt NjY0hệ NjY1thống NjY2tổ NjY3một NjY4cách NjY5giám Njcwtiếp Njcxnhư Njcyđầu Njczđộc Njc0hoặc Njc1gây Njc2bệnh Njc3lây Njc4nhiễm.
Ngoài Njc5ra Njgwtrong Njgxtổ Njgymối Njgzcòn Njg0Njg1các Njg2thành Njg3phần Njg4mối Njg5non NjkwNjkxmối Njkyhậu Njkzbị Njk0để Njk1thay Njk2thế Njk3trong Njk4trường Njk5hợp NzAwmối NzAxvua NzAyhoặc NzAzmối NzA0chúa NzA1chết.


Tổ NzA2mối
Các NzA3loài NzA4mối NzA5khác NzEwnhau NzExthì NzEycấu NzEztạo NzE0tổ NzE1NzE2khác NzE3nhau. NzE4Về NzE5phương NzIwdiện NzIxchống NzIymối, NzIzchúng NzI0ta NzI1cần NzI2quan NzI3tâm NzI4đến NzI5vị NzMwtrí NzMxtổ, NzMyNzMzthể NzM0chia NzM1làm NzM2hai NzM3dạng.
- NzM4Tổ NzM5mối NzQwchỉ NzQxNzQytrong NzQzgỗ
NzQ0nước NzQ1ta, NzQ2loài NzQ3mối NzQ4thường NzQ5gặp NzUwNzUxmối NzUygỗ NzUzkhô NzU0(cryptotermes NzU1domestices). NzU2Tổ NzU3chỉ NzU4NzU5các NzYwhang NzYxrỗng, NzYychúng NzYzđục NzY0dích NzY1dắc NzY2trong NzY3gỗ, NzY4chúng NzY5Nzcwđâu Nzcxthường Nzcyđùn Nzczmột Nzc0phần Nzc1phân Nzc2ra Nzc3ngoài, Nzc4rơi Nzc5xuống Nzgwnhư Nzgxđống Nzgycát Nzgznhỏ Nzg0xíu. Nzg1Căn Nzg2cứ Nzg3vào Nzg4đặc Nzg5điểm Nzkwnày NzkxNzkythể Nzkzphát Nzk0hiện Nzk1ra Nzk2chúng. Nzk3Tuy Nzk4chúng Nzk5ODAwtrong ODAxgỗ ODAynhưng ODAzcũng ODA0đục ODA1vào ODA2sách ODA3vở ODA4quần ODA5áo ODEwđể ODExnơi ODEykế ODEzcận ODE0tổ. ODE1Loài ODE2này ODE3mỗi ODE4tổ ODE5khoảng ODIwba ODIxbốn ODIytrăm ODIzcon, ODI0chỉ ODI1cần ODI2phất ODI3hiện ODI4tổ ODI5ODMwdùng ODMxODMyranh ODMztiêm ODM0thuốc ODM1đặc ODM2trị ODM3mối ODM4trực ODM5tiếp ODQwvào ODQxtổ ODQyODQzdiệt ODQ0được.
- ODQ1Tổ ODQ2mối ODQ3ODQ4liên ODQ5quan ODUwđến ODUxđất ODUyODUznguồn ODU0nước
Tất ODU1cả ODU2các ODU3loài ODU4mối ODU5khác ODYwkhi ODYxkiến ODYytrúc ODYztổ ODY0đều ODY1ODY2nhu ODY3cầu ODY4đất ODY5hoặc ODcwnước ODcxODcyngoài ODcztổ. ODc0Phần ODc1lớn ODc2các ODc3loài ODc4ODc5cấu ODgwtrúc ODgxmột ODgyhệ ODgzthống ODg0tổ ODg1gồm ODg2một ODg3tổ ODg4chính ODg5ODkwnhiều ODkxtổ ODkyphụ ODkzđể ODk0dung ODk1nạp ODk2được ODk3số ODk4lượng ODk5OTAwthể OTAxlớn. OTAyTổ OTAzchính OTA0OTA1mối OTA2vua OTA3OTA4mối OTA5chúa.Có OTEwnhiều OTExloài OTEytổ OTEzOTE0sâu OTE1trong OTE2lòng OTE3đất OTE4từ OTE51-2m.
Hệ OTIwthống OTIxtổ OTIycủa OTIzloài OTI0mối OTI1nhà OTI2(copt. OTI3Formosanus) OTI4vừa OTI5OTMwdưới OTMxđất OTMynền OTMzOTM0trong OTM1cấu OTM2kiện OTM3phía OTM4trên; OTM5đôi OTQwkhi OTQxnằm OTQyhoàn OTQztoàn OTQ0phía OTQ1trên, OTQ2song OTQ3vẫn OTQ4OTQ5đường OTUwnối OTUxvới OTUynguồn OTUznước

Đối OTU0với OTU1đê OTU2đập, OTU3độ OTU4rỗng OTU5của OTYwtổ OTYxmối OTYyOTYzảnh OTY0hưởng OTY1đến OTY2độ OTY3bền OTY4vững OTY5của OTcwcông OTcxtrình OTcynên OTczcần OTc0thiết OTc1phải OTc2phát OTc3hiện OTc4tổ OTc5để OTgwxử OTgxlý. OTgyKinh OTgznghiệm OTg0lâu OTg1đời OTg2của OTg3nhân OTg4dân OTg5ta OTkwOTkxvào OTkycuối OTkzmùa OTk0xuân, OTk1phất OTk2hiện OTk3thấy OTk4nấm OTk5MTAwMA==hoá MTAwMQ==MTAwMg==đào MTAwMw==được MTAwNA==tổ. MTAwNQ==Các MTAwNg==đối MTAwNw==tượng MTAwOA==khác, MTAwOQ==độ MTAxMA==rỗng MTAxMQ==của MTAxMg==tổ MTAxMw==ít MTAxNA==ảnh MTAxNQ==hưởng.


Thức MTAxNg==ăn MTAxNw==của MTAxOA==mối

Nguồn MTAxOQ==thức MTAyMA==ăn MTAyMQ==của MTAyMg==mối MTAyMw==chủ MTAyNA==yếu MTAyNQ==MTAyNg==các MTAyNw==sản MTAyOA==phẩm MTAyOQ==thực MTAzMA==vật, MTAzMQ==trong MTAzMg==đó MTAzMw==thành MTAzNA==phần MTAzNQ==quan MTAzNg==trọng MTAzNw==nhất MTAzOA==MTAzOQ==chất MTA0MA==MTA0MQ==(cellulose). MTA0Mg==MTA0Mw==vậy MTA0NA==đối MTA0NQ==tượng MTA0Ng==bị MTA0Nw==mối MTA0OA==gây MTA0OQ==hại MTA1MA==rất MTA1MQ==đa MTA1Mg==dạng.
- MTA1Mw==Thực MTA1NA==vật MTA1NQ==sống: MTA1Ng==Nhiều MTA1Nw==loài MTA1OA==mối MTA1OQ==lấy MTA2MA==thức MTA2MQ==ăn MTA2Mg==từ MTA2Mw==cây MTA2NA==sống, MTA2NQ==đặc MTA2Ng==biệt MTA2Nw==MTA2OA==vào MTA2OQ==mùa MTA3MA==khô MTA3MQ==hạn, MTA3Mg==cây MTA3Mw==sống MTA3NA==còn MTA3NQ==cung MTA3Ng==cấp MTA3Nw==nước MTA3OA==cho MTA3OQ==chúng, MTA4MA==nhất MTA4MQ==MTA4Mg==các MTA4Mw==cây MTA4NA==còn MTA4NQ==non MTA4Ng==như MTA4Nw==bạch MTA4OA==đàn, MTA4OQ==chè MTA5MA==sắn MTA5MQ==MTA5Mg==các MTA5Mw==cây MTA5NA==trồng MTA5NQ==khác.


- MTA5Ng==Thực MTA5Nw==vật MTA5OA==khô: MTA5OQ==Ruột MTEwMA==của MTEwMQ==loài MTEwMg==mối MTEwMw==nhà MTEwNA==tiêu MTEwNQ==hoá MTEwNg==được MTEwNw==chất MTEwOA==MTEwOQ==nên MTExMA==ngoài MTExMQ==gỗ, MTExMg==tre MTExMw==nứa MTExNA==tất MTExNQ==cả MTExNg==các MTExNw==sản MTExOA==phẩm MTExOQ==đựoc MTEyMA==chế MTEyMQ==biến MTEyMg==từ MTEyMw==thực MTEyNA==vật MTEyNQ==như MTEyNg==giấy, MTEyNw==vải…đều MTEyOA==bị MTEyOQ==chúng MTEzMA==phá MTEzMQ==hoại. MTEzMg==Trên MTEzMw==đường MTEzNA==đến MTEzNQ==nguồn MTEzNg==thức MTEzNw==ăn, MTEzOA==mối MTEzOQ==MTE0MA==thể MTE0MQ==đục MTE0Mg==qua MTE0Mw==nhiều MTE0NA==loại MTE0NQ==vật MTE0Ng==liệu MTE0Nw==khác MTE0OA==như MTE0OQ==xốp MTE1MA==cách MTE1MQ==âm, MTE1Mg==cao MTE1Mw==su, MTE1NA==đồng MTE1NQ==thời MTE1Ng==mang MTE1Nw==theo MTE1OA==đất MTE1OQ==MTE2MA==độ MTE2MQ==ẩm MTE2Mg==làm MTE2Mw==nhiều MTE2NA==máy MTE2NQ==móc MTE2Ng==bị MTE2Nw==MTE2OA==hỏng MTE2OQ==theo.

Các MTE3MA==loại MTE3MQ==mối MTE3Mg==khác MTE3Mw==nhau MTE3NA==thường MTE3NQ==ăn MTE3Ng==chất MTE3Nw==MTE3OA==của MTE3OQ==gỗ MTE4MA==MTE4MQ==trạng MTE4Mg==thái MTE4Mw==khác MTE4NA==nhau. MTE4NQ==Mối MTE4Ng==nhà MTE4Nw==thích MTE4OA==ăn MTE4OQ==gỗ MTE5MA==thông MTE5MQ==màu MTE5Mg==trắng, MTE5Mw==Trám MTE5NA==trắng…còn MTE5NQ==tốt MTE5Ng==nguyên; MTE5Nw==một MTE5OA==số MTE5OQ==loại MTIwMA==mối MTIwMQ==đất MTIwMg==lại MTIwMw==ăn MTIwNA==những MTIwNQ==loại MTIwNg==gỗ MTIwNw==đã MTIwOA==hơi MTIwOQ==bị MTIxMA==mục. MTIxMQ==Với MTIxMg==kỹ MTIxMw==thuật MTIxNA==nhử MTIxNQ==mối MTIxNg==để MTIxNw==tiêu MTIxOA==diệt MTIxOQ==cần MTIyMA==quan MTIyMQ==sát MTIyMg==MTIyMw==lựa MTIyNA==chọn MTIyNQ==loại MTIyNg==mồi MTIyNw==thích MTIyOA==hợp MTIyOQ==MTIzMA==tác MTIzMQ==động MTIzMg==thêm MTIzMw==các MTIzNA==chất MTIzNQ==dinh MTIzNg==dưỡng MTIzNw==như MTIzOA==nước MTIzOQ==đường, MTI0MA==nước MTI0MQ==cháo MTI0Mg==hoặc MTI0Mw==các MTI0NA==chất MTI0NQ==dẫn MTI0Ng==dụ MTI0Nw==khác.

Những MTI0OA==con MTI0OQ==đường MTI1MA==mối MTI1MQ==xâm MTI1Mg==nhập MTI1Mw==vào MTI1NA==công MTI1NQ==trình MTI1Ng==nhà MTI1Nw==cửa

Mối MTI1OA==Xâm MTI1OQ==nhập MTI2MA==vào MTI2MQ==công MTI2Mg==trình, MTI2Mw==nhà MTI2NA==cửa MTI2NQ==bằng MTI2Ng==ba MTI2Nw==đường MTI2OA==chính;
- MTI2OQ==Từ MTI3MA==các MTI3MQ==công MTI3Mg==trình, MTI3Mw==nhà MTI3NA==của MTI3NQ==kế MTI3Ng==cận MTI3Nw==MTI3OA==mối, MTI3OQ==gọi MTI4MA==MTI4MQ==đường MTI4Mg==tiếp MTI4Mw==xúc;
- MTI4NA==Từ MTI4NQ==đất MTI4Ng==nền, MTI4Nw==dưới MTI4OA==đất MTI4OQ==nền MTI5MA==đã MTI5MQ==MTI5Mg==tổ MTI5Mw==mối, MTI5NA==khi MTI5NQ==xây MTI5Ng==dựng MTI5Nw==không MTI5OA==xử MTI5OQ==lý;
- MTMwMA==Mối MTMwMQ==bay MTMwMg==đàn, MTMwMw==Hàng MTMwNA==năm MTMwNQ==từ MTMwNg==các MTMwNw==tổ MTMwOA==mối, MTMwOQ==mối MTMxMA==cánh MTMxMQ==bay MTMxMg==ra MTMxMw==MTMxNA==xâm MTMxNQ==nhập MTMxNg==vào MTMxNw==công MTMxOA==trình. MTMxOQ==Nhiều MTMyMA==công MTMyMQ==trình MTMyMg==xây MTMyMw==dựng MTMyNA==kéo MTMyNQ==dài MTMyNg==hai, MTMyNw==ba MTMyOA==năm. MTMyOQ==Khi MTMzMA==san MTMzMQ==lấp MTMzMg==thu MTMzMw==dọn MTMzNA==để MTMzNQ==sót MTMzNg==ván MTMzNw==cốt MTMzOA==pha MTMzOQ==trong MTM0MA==tường, MTM0MQ==trong MTM0Mg==đất. MTM0Mw==Mối MTM0NA==bay MTM0NQ==đàn MTM0Ng==chui MTM0Nw==xuống, MTM0OA==MTM0OQ==sẵn MTM1MA==nguồn MTM1MQ==thức MTM1Mg==ăn MTM1Mw==MTM1NA==gây MTM1NQ==tổ. MTM1Ng==Khi MTM1Nw==lát MTM1OA==nền, MTM1OQ==trong MTM2MA==nền MTM2MQ==công MTM2Mg==trình MTM2Mw==đã MTM2NA==MTM2NQ==cả MTM2Ng==tổ MTM2Nw==mối MTM2OA==nên MTM2OQ==chỉ MTM3MA==2-3 MTM3MQ==năm MTM3Mg==đã MTM3Mw==thấy MTM3NA==mối MTM3NQ==xuất MTM3Ng==hiện MTM3Nw==nhiều.


Chú MTM3OA==ý:
Cần MTM3OQ==đặc MTM4MA==biệt MTM4MQ==lưu MTM4Mg==ý MTM4Mw==MTM4NA==loại MTM4NQ==mối MTM4Ng==nhà MTM4Nw==đục MTM4OA==được MTM4OQ==vữa MTM5MA==xây MTM5MQ==tường MTM5Mg==thông MTM5Mw==thường, MTM5NA==trừ MTM5NQ==bêtông MTM5Ng==mác MTM5Nw==cao MTM5OA==(>80) MTM5OQ==MTQwMA==vậy MTQwMQ==mối MTQwMg==MTQwMw==thể MTQwNA==lên MTQwNQ==được MTQwNg==tất MTQwNw==cả MTQwOA==các MTQwOQ==tầng MTQxMA==cao.
Nhiều MTQxMQ==công MTQxMg==trình, MTQxMw==mối MTQxNA==đã MTQxNQ==xuất MTQxNg==hiện MTQxNw==MTQxOA==tất MTQxOQ==cả MTQyMA==các MTQyMQ==tầng MTQyMg==cao MTQyMw==nhất: MTQyNA==như MTQyNQ==Viện MTQyNg==bảo MTQyNw==vệ MTQyOA==sức MTQyOQ==khoẻ MTQzMA==tre MTQzMQ==em, MTQzMg==tám MTQzMw==tầng; MTQzNA==khách MTQzNQ==sạn MTQzNg==MTQzNw==Nội MTQzOA==mối MTQzOQ==xuất MTQ0MA==hiện MTQ0MQ==MTQ0Mg==tầng MTQ0Mw==thứ MTQ0NA==11…; MTQ0NQ==nhiều MTQ0Ng==gia MTQ0Nw==đình MTQ0OA==MTQ0OQ==tầng MTQ1MA==4, MTQ1MQ==tầng MTQ1Mg==5 MTQ1Mw==đã MTQ1NA==bị MTQ1NQ==mối MTQ1Ng==gây MTQ1Nw==hại MTQ1OA==sách MTQ1OQ==vở, MTQ2MA==quần MTQ2MQ==áo, MTQ2Mg==chăn MTQ2Mw==bông…

Mối MTQ2NA==thường MTQ2NQ==lợi MTQ2Ng==dụng MTQ2Nw==các MTQ2OA==đường MTQ2OQ==ống MTQ3MA==cấp MTQ3MQ==thoát MTQ3Mg==nước MTQ3Mw==đặt MTQ3NA==MTQ3NQ==trong MTQ3Ng==tường, MTQ3Nw==đường MTQ3OA==dây MTQ3OQ==điện MTQ4MA==ngầm, MTQ4MQ==mạch MTQ4Mg==phòng MTQ4Mw==lún…để MTQ4NA==lên MTQ4NQ==các MTQ4Ng==tầng MTQ4Nw==cao. MTQ4OA==Chỉ MTQ4OQ==khi MTQ5MA==gặp MTQ5MQ==các MTQ5Mg==chướng MTQ5Mw==ngại MTQ5NA==vật MTQ5NQ==chúng MTQ5Ng==mới MTQ5Nw==đục MTQ5OA==tường.

Mối MTQ5OQ==còn MTUwMA==MTUwMQ==khả MTUwMg==năng MTUwMw==bắc MTUwNA==cầu MTUwNQ==bằng MTUwNg==cách MTUwNw==đắp MTUwOA==các MTUwOQ==đường MTUxMA==ống, MTUxMQ==từ MTUxMg==mặt MTUxMw==đất MTUxNA==nền MTUxNQ==đắp MTUxNg==các MTUxNw==trụ MTUxOA==cao MTUxOQ==10-15cm, MTUyMA==từ MTUyMQ==vách MTUyMg==ra MTUyMw==4-6 MTUyNA==cm, MTUyNQ==từ MTUyNg==trần MTUyNw==đắp MTUyOA==nhũ MTUyOQ==xuống MTUzMA==60-80cm. MTUzMQ==Cách MTUzMg==MTUzMw==xếp MTUzNA==hàng MTUzNQ==hoá MTUzNg==nên MTUzNw==chú MTUzOA==ý MTUzOQ==đặc MTU0MA==điểm MTU0MQ==này.

 

 

Tin tức về mối

Tìm hiểu về mối

Thuốc diệt mối