C.TY THÔNG TÍN - TRUNG TÂM DIỆT TRỪ - KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG, MỐI MỌT, ĐỘNG VẬT GÂY HẠI

Gọi điện đặt dịch vụ

Công ty diệt mối - diệt côn trùng hàng đầu Việt Nam.

Thống kê truy cập

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Video về mối

Kiến trúc tổ mối - Mối chúa

Một kho báu thư tịch cổ tại cố đô Huế bị mối mọt gặm nhấm

 

altĐược MQ==UNESCO Mg==công Mw==nhận  NA==vào NQ==danh Ng==mục Nw==chương OA==trình OQ==“Ký MTA=ức MTE=thế MTI=giới”, MTM=nhưng MTQ=di MTU=sản MTY=này MTc=đang MTg=bị MTk=mối MjA=mọt MjE=“gặm MjI=nhấm” MjM=hàng MjQ=ngày. MjU=“Kho MjY=báu” Mjc=thư Mjg=tịch Mjk=cổ MzA=MzE=Huế MzI=đứng MzM=trước MzQ=nguy MzU=MzY=bị Mzc=huỷ Mzg=hoại.

"Hàng Mzk=độc" NDA=của NDE=Việt NDI=Nam NDM=NDQ=thế NDU=giới

Ngày NDY=3/8/2009, NDc=Uỷ NDg=ban NDk=NTA=vấn NTE=quốc NTI=tế NTM=thuộc NTQ=Chương NTU=trình NTY=NTc=ức NTg=thế NTk=giới NjA=của NjE=UNESCO NjI=đã NjM=chính NjQ=thức NjU=công NjY=nhận Njc=mộc Njg=bản Njk=triều NzA=Nguyễn NzE=của NzI=Việt NzM=Nam NzQ=(1802 NzU=- NzY=1945) Nzc=Nzg=di Nzk=sản ODA=ODE=liệu ODI=ODM=xếp ODQ=vào ODU=danh ODY=mục ODc=chương ODg=trình ODk=“Ký OTA=ức OTE=thế OTI=giới”.

Mộc OTM=bản OTQ=OTU=Huế OTY=đang OTc=được OTg=lưu OTk=giữ MTAwtại MTAxphủ MTAyTuy MTAzMTA0Vương, MTA1phường MTA2MTA3Dạ, MTA4TP MTA5Huế. MTEwTheo MTExông MTEyBửu MTEzChấp, MTE0hậu MTE1duệ MTE2của MTE3nhà MTE4thơ MTE5Tuy MTIwMTIxVương MTIythì MTIzhiện MTI0tại MTI1trong MTI2phủ MTI3còn MTI4lưu MTI5trữ MTMwtoàn MTMxbộ MTMy195 MTMzmộc MTM0bản MTM1quý. MTM2Trong MTM3đó MTM4đáng MTM5nói MTQwnhất MTQxMTQybản MTQzkhắc MTQ0trên MTQ1gỗ MTQ2của MTQ3MTQ4Dạ MTQ5tập MTUwthơ MTUxgồm MTUy174 MTUzbản MTU0(14 MTU1mộc MTU2bản MTU31 MTU4mặt, MTU5160 MTYwmộc MTYxbản MTYy2 MTYzmặt) MTY0của MTY1nhà MTY2thơ MTY3Tuy MTY4MTY5Vương, MTcwcon MTcxtrai MTcythứ MTcz11 MTc0của MTc1vua MTc2Minh MTc3Mạng MTc4MTc5MTgwnhà MTgxthơ MTgycận MTgzđại MTg0tiêu MTg1biểu MTg2thời MTg3bấy MTg4giờ.

Mộc MTg5bản MTkwMTkxnhững MTkybản MTkzđược MTk0khắc MTk1trên MTk2gỗ MTk3bằng MTk4chữ MTk5Hán MjAw- MjAxNôm MjAyngược MjAzin MjA0ra MjA1thành MjA2sách. MjA3Theo MjA4ông MjA5Bửu MjEwChấp MjExcho MjEybiết MjEzmộc MjE0bản MjE1thường MjE2được MjE3khắc MjE4trên MjE5các MjIwloại MjIxgỗ MjIythị, MjIzgỗ MjI0lê, MjI1gỗ MjI2táo MjI3MjI4trên MjI5mặt MjMwphẳng MjMxgỗ MjMymàu MjMztrắng. MjM0Đặc MjM1biệt MjM2loại MjM3gỗ MjM4này MjM5không MjQwbị MjQxcong MjQykhi MjQzchịu MjQ0sự MjQ1tác MjQ2động MjQ3của MjQ4nhiệt MjQ5độ.

Hiện MjUwtại, MjUx195 MjUybộ MjUzmộc MjU0bản MjU1còn MjU2lại MjU3MjU4phủ MjU5đã MjYwđược MjYxPGS MjYy- MjYzTS MjY0Nguyễn MjY1Văn MjY2Thịnh MjY3thực MjY4hiện MjY5bản Mjcwdập Mjcxnăm Mjcy2004 Mjcztrong Mjc0đề Mjc1tài Mjc2nghiên Mjc3cứu Mjc4khoa Mjc5học Mjgwcấp MjgxNhà Mjgynước Mjgz“Tổ Mjg0chức Mjg1khai Mjg2thác Mjg3Mjg4bảo Mjg5vệ Mjkwvăn Mjkxhoá MjkyHán MjkzNôm Mjk0Mjk1Huế”.

Nội Mjk2dung Mjk3của Mjk4những Mjk5bài MzAwthơ MzAxmộc MzAybản MzAzdo MzA0Tuy MzA1MzA2Vương MzA3sáng MzA4tác MzA5chủ MzEwyếu MzExxoay MzEyquang MzEzchủ MzE0đề MzE1về MzE2nỗi MzE3khổ MzE4cực, MzE5bần MzIwhàn MzIxcủa MzIyngười MzIzdân MzI0lao MzI1động. MzI2Không MzI3những MzI4thế, MzI5những MzMwbài MzMxthơ MzMynày MzMzcòn MzM0đề MzM1cập MzM2đến MzM3cái MzM4tình MzM5của MzQwnhà MzQxthơ MzQyđối MzQzvới MzQ0thiên MzQ1nhiên, MzQ2anh MzQ3em MzQ4bạn MzQ5bè.

Đặc MzUwbiệt MzUxMzUytác MzUzphẩm MzU0đặc MzU1sắc MzU2"Nữ MzU3phạm MzU4diễn MzU5nghĩa MzYwtừ” MzYxviết MzYybằng MzYzchữ MzY0Nôm, MzY1được MzY2dập MzY3trên MzY4bản MzY5gỗ Mzcwnăm Mzcx1853 Mzcyđề Mzczcao Mzc0phẩm Mzc1hạnh Mzc2người Mzc3phụ Mzc4nữ Mzc5theo Mzgwquan Mzgxđiểm Mzgynho Mzgzgiáo.
Ông Mzg0Bửu Mzg1Chấp Mzg2chỉ Mzg3tay Mzg4về Mzg5đàn Mzkwmối Mzkxtrong Mzkykhu Mzkzvực Mzk0cất Mzk1giữ Mzk2mộc Mzk3bản.

Theo Mzk4sự Mzk5ghi NDAwnhận NDAxcủa NDAychúng NDAztôi NDA0khi NDA1khảo NDA2sát NDA3toàn NDA4bộ NDA5số NDEwmộc NDExbản NDEytrên NDEzđều NDE0đang NDE1bị NDE2đe NDE3dọa NDE4nghiêm NDE5trọng. NDIwÔng NDIxBửu NDIyChấp, NDIzngười NDI0quản NDI1NDI2số NDI3hiện NDI4vật NDI5trên NDMwcho NDMxbiết, NDMytrong NDMztủ NDM0NDM110 NDM2bộ NDM3mộc NDM4bản NDM5bị NDQwmối NDQxmọt NDQyăn NDQzsâu.

Do NDQ0không NDQ1NDQ2chất NDQ3bảo NDQ4quản NDQ5bài NDUwbản, NDUxkhông NDUyđược NDUzhỗ NDU0trợ NDU1kinh NDU2phí, NDU3kỹ NDU4thuật NDU5cất NDYwgiữ NDYxnên NDYycon NDYzcháu NDY0của NDY1Tuy NDY2NDY3Vương NDY4bảo NDY5quản NDcwdi NDcxsản NDcycủa NDcztổ NDc0tiên NDc1bằng NDc2phương NDc3pháp NDc4thủ NDc5công: NDgwDùng NDgxdầu NDgynhờn NDgztẩm NDg0vào NDg1vải NDg2lau NDg3trên NDg4từng NDg5mộc NDkwbản NDkxnhằm NDkyngăn NDkzngừa NDk0sự NDk1xâm NDk2phạm NDk3của NDk4mối NDk5mọt. NTAwCòn NTAxvề NTAytác NTAzđộng NTA0của NTA1thời NTA2tiết NTA3dường NTA4như NTA5bất NTEwlực.

Địa NTExhình NTEyphong NTEzthuỷ NTE0khá NTE1phức NTE2tạp NTE3nên NTE4thời NTE5tiết NTIwNTIxHuế NTIycũng NTIzthất NTI0thường. NTI1Đặc NTI2biệt, NTI3độ NTI4ẩm NTI5cao NTMwkhiến NTMxcho NTMynguy NTMzNTM0huỷ NTM1hoại NTM2những NTM3mộc NTM4bản NTM5quý NTQwngày NTQxcàng NTQytrở NTQznên NTQ0báo NTQ1động.

Báo NTQ2động NTQ3mộc NTQ4bản

Theo NTQ5nhà NTUwnghiên NTUxcứu NTUyvăn NTUzhoá NTU0Trần NTU1Nghĩa NTU2cho NTU3biết: NTU4NTU5Dạ NTYwtập NTYxthơ NTYytập NTYzhợp NTY0đầy NTY1đủ NTY2văn NTY3thơ NTY4của NTY5Tuy NTcwNTcxVương NTcyvới NTcz1030 NTc0trang. NTc1Trong NTc2khi NTc3đó NTc4hiện NTc5tại NTgwNTgxphủ NTgyTuy NTgzNTg0Vương NTg1chỉ NTg2còn NTg3334 NTg4mộc NTg5bản NTkwvới NTkx668 NTkytrang. NTkzĐiều NTk0này NTk1NTk2nghĩa NTk3NTk4bộ NTk5NjAwDạ NjAxtập NjAythơ NjAzđã NjA0bị NjA1thất NjA2truyền NjA3362 NjA4trang.

Hiện NjA5tại NjEwNjExphủ NjEyTùng NjEzThiện NjE0Vương, NjE191 NjE2Phan NjE3Đình NjE4Phùng, NjE5TP NjIwHuế NjIxcũng NjIyđang NjIzlưu NjI0giữu NjI11000 NjI2mộc NjI3bản. NjI4Ngoài NjI5ra NjMwNjMxchùa NjMyTừ NjMzĐàm, NjM0chùa NjM1Thiên NjM2Mụ NjM3cũng NjM4NjM5rất NjQwnhiều NjQxmộc NjQybản NjQzcủa NjQ0các NjQ1ông NjQ2hoàng NjQ3NjQ4chúa, NjQ5quan NjUwlại NjUxNjUytrí NjUzthức NjU0người NjU1yêu NjU2thơ NjU3văn NjU4sáng NjU5tác NjYwnên NjYxđang NjYyNjYztình NjY0trạng NjY1báo NjY2động! NjY3

Kết NjY4quả NjY5nghiên Njcwcứu NjcxNjcykhảo Njczsát Njc0của Njc1bảo Njc2tàng Njc3Huế Njc4thì Njc5mộc Njgwbản NjgxTuy NjgyNjgzVương Njg0vừa Njg1Njg2giá Njg3trị Njg4về Njg5mặt Njkwlịch Njkxsử Njkyvăn Njkzchương, Njk0vừa Njk1Njk2tính Njk3đời Njk4sống Njk5tâm NzAwlinh NzAxcủa NzAyngười NzAzdân NzA0cố NzA1đô NzA2Huế NzA3xưa NzA4NzA5nay. NzEwQua NzExđánh NzEygiá NzEznhận NzE0định NzE1này, NzE2ta NzE3nên NzE4tiến NzE5hành NzIwkhảo NzIxsát, NzIythực NzIzhiện NzI0một NzI1dự NzI2án NzI3khẩn NzI4cấp NzI5bảo NzMwvệ NzMxmộc NzMybản NzMzHuế, NzM0sự NzM1bảo NzM2tồn NzM3này NzM4đòi NzM5hỏi NzQwsự NzQxvào NzQycuộc NzQzcủa NzQ0rất NzQ1nhiều NzQ2NzQ3quan, NzQ4viện NzQ5nghiên NzUwcứu.

Gia NzUxtộc NzUynhà NzUzTuy NzU0NzU1Vương NzU2cũng NzU3sẵn NzU4sàng NzU5hiến NzYwtặng NzYxsố NzYyhiện NzYzvật NzY0quý NzY1giá NzY2trên NzY3cho NzY4Nhà NzY5nước Nzcwnếu NzcxNzcyvăn Nzczbản Nzc0chính Nzc1xác.

Tuy Nzc2nhiên, Nzc3khi Nzc4các Nzc5Nzgwquan Nzgxchức Nzgynăng Nzgzchưa Nzg0trực Nzg1tiếp Nzg2khảo Nzg3sát Nzg4sự Nzg5xuống Nzkwcấp Nzkxtrầm Nzkytrọng Nzkzcủa Nzk0mộc Nzk1bản Nzk2Huế, Nzk3hằng Nzk4ngày Nzk5di ODAwsản ODAxvăn ODAyhóa ODAzquý ODA0của ODA1dân ODA2tộc ODA3bị ODA4ăn ODA5mòn ODEwODExnguy ODEyODEztương ODE0lai ODE1không ODE2xa. ODE3Nếu ODE4duy ODE5trì ODIwtình ODIxtrạng ODIynày, ODIzmộc ODI0bản ODI1triều ODI2Nguyễn ODI3tại ODI4Huế ODI5chỉ ODMwcòn ODMxbiết ODMyđược ODMzqua ODM0sách ODM1vở ODM2ODM3thôi.

Trích ODM4từ ODM5_ ODQwBaomoiThông ODQxTín ODQySài ODQzGòn ODQ0- ODQ1Nhà ODQ2phân ODQ3phối ODQ4hộp ODQ5nhử ODUwmối, ODUxthuốc ODUynhử ODUzmối ODU0hàng ODU1đầu ODU2Việt ODU3Nam.
ODU4

 

Tin tức về mối

Tìm hiểu về mối

Thuốc diệt mối